VIZIUNE,MISIUNE,OBIECTIVE,RESURSE

SCOALA  GIMNAZIALA  VINATORI

C:\Users\acasa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\colaj scoli.jpg
Viziunea şcolii
Misiunea şcolii în perspectivă
„EDUCĂM ASTĂZI PENTRU SOCIETATEA DE MÂINE.”
„EFICIENŢĂ – CALITATE – PROFESIONALISM”
Resurse financiare
De la bugetul de stat s-au asigurat cheltuieli prin punerea în aplicare a modificărilor legislative privind sursele de finanţare astfel:
 • învăţământ preuniversitar de stat, cu finanţare de la bugetul de stat prin Consiliul Local;
 • Finantare de la BUGETUL DE STAT
 • Finantare de la BUGETUL LOCAL
 • Finantare din EXTRABUGETARE :
  • Agenți economici-sponsorizări
 • Venituri proprii
Fotografie0180

Colaborare  SCOALA – PARINTI

Părinţii sunt informati periodic de către conducere referitor la ultimele noutăţi prin telefoane, sms-uri, e-mail, scrisori şi/sau abordarea directă a personalului şcolii.
La avizierele şcolii, părinţii pot citi despre realizările copiilor.
Lunar se tin lectorate si/sau şedinţe cu părinţii.
2013-03-02 21.48.05

Relaţia  ŞCOALĂ – COMUNITATEA LOCALĂ

Conducerea inspectoratului, inspectorii școlari precum și alte persoane care au organizat controale în școală, au făcut numai aprecieri favorabile la adresa școlii, în ședințele de analiză, acestea fiind datorate următoarelor împliniri:
  • O bună întreținere a bazei didactico-materiale;
  • Menținerea în stare de bună funcționare a tuturor cabinetelor, atelierelor;
  • Promovarea unui climat de ordine și disciplină favorabil procesului instructiv-educativ;
  • Procurarea și dotarea școlii cu material didactic
Scoala doreste :
 • Promovarea educaţiei interculturale, a desegregării şcolare şi a egalizării şanselor în educaţie,
 • Acces liber la educaţie a tuturor elevilor fără nici o discriminare
Fotografie0211

Resurse curriculare – Oferta educaţională

În fiecare an şcolar Comisia pentru curriculum organizată la nivelul şcolii, sub coordonarea directorului şcolii propune oferta educaţională Consiliului de Administraţie spre dezbatere şi aprobare.
Oferta educaţională a şcolii cuprinde opţionalele de aprofundare/extindere/cu denumire nouă propuse de cadrele didactice în comisiile metodice pe specialitate ţinând cont de cerinţele pieţii muncii, de baza materială şi resursele umane ale şcolii. Dintre acestea o parte au fost solicitate de elevi/părinţi în şedinţele organizate pe clase.
Consiliere şi orientare şcolară/în carieră-Tranziția de la școală la locul de muncă.
Scoala urmăreste :
*Dezvoltarea abilităţilor cheie
*Atingerea competenţelor
*Formarea unei atitudini responsabile faţă de muncă
*Corelarea ofertei educaţionale cu calificările cerute pe piaţa muncii
*Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera

REZULTATE ALE ELEVILOR

Număr de premii și mențiuni la Concursuri școlare :
-Faza națională : 12 elevi
-Olimpiade/Concursuri sportive -Faza județeană  : 4 elevi

Personalul școlii

An școlar
Debutant
Cu definitivat
Cu grd. II
Cu grd.I
Necalificat
2011/2012
2
8
9
14
4
2012/2013
2
10
9
16
2
2013/2014
2
10
10
16
4
2014/2015
2
10
6
20
2
Categoria de personal
Personal didactic
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Nr.total  posturi

Educaţia permanentă-dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

 • respectarea legislaţiei în vigoare şi a metodologiilor M.E.N.C.S. privind dezvoltarea profesională şi formarea continuă a cadrelor didactice;
 • accesul permanent al cadrelor didactice la informaţia privind oferta de perfecţionare prin site-ul ISJ;
 • creşterea interesului şi a disponibilităţii cadrelor didactice pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională;
 • colaborarea eficientă cu ISJ Iaşi în ceea ce priveşte înscrierile la definitivat şi grade didactice;
 • valorificarea inspecţiiilor şcolare în corelarea ofertei de formare a CCD cu nevoile de formare constatate;
 • oferirea de consultanţă permanentă şi consiliere individuală privind evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională din partea membrilor comisiei;
 • utilizarea informaţiei, tehnologiei şi cunoştinţelor adaptate cerinţelor strategice ale învăţământului actual;
 • structurarea pe conţinuturi, metode de predare şi materiale educaţionale adaptate la etapa actuală de dezvoltare a învăţământului preuniversitar;
 • diseminarea bunelor practici în domeniul cetăţeniei active.

Resurse materiale-Baza materială

WP_20150504_006

  Baza materială a școlii care este în continuă îmbunătățire cu laboratoare, biblioteci, spatii pentru educatie fizică și sport etc

• 3 rețele de calculatoare cu acces la Internet;
• retroproiectoare , copiatoare, imprimante, scannere, tv, mijloace  și materiale didactice  pentru majoritatea disciplinelor;
• 2 microbuze școlare;
image009

Scoala dispune de 7 clădiri:

  • 7 corpuri de şcoală
  • 22 săli clasă
  • 5 laboratoare
  • 9 ateliere şcoală
  • 3 cabinete
  • 2 arhive
  • 3 reţele de calculatoare
  • 3 Biblioteci
  • 1 Sală de sport
  • 3 terenuri  pentru educașie fizică
 • spații verzi de relaxare
Satele comunei Vînători
harta Vinatori

Comuna Vînători face parte din categoria comunelor mari ale judeţului Iaşi cu o suprafaţă de 5706 ha. şi o populaţie de 4624 locuitori.

În prezent, comuna Vânători, ca unitate administrativ–teritorială, are  în componenţa sa satele Vînători, Criveşti, Hîrtoape, Gura Bîdiliţei şi Vlădnicuţ, cu reşedinţa in satul Vînători.                             
Vînători (1089 locuitori) – localitatea de reşedinţă a comunei;
Criveşti (1497 locuitori) -situat pe valea Bîdiliţei,
Hîrtoape (1291 locuitori)- situat pe terasele şi hârtoapele de pe malul stâng al Siretului,
Gura Bîdiliţei (608 locuitori)- situat în partea sudică a comunei,
Vlădnicuţ (139 locuitori) – în partea de est a comunei, în Valea Vladnicuțului.                  

Obiectivele majore ale CULTURII ORGANIZAŢIONALE

 • Formarea unei culturi puternice,
 • Tipul dominant de cultura al organizatiei noastre este cultura de tip sarcina.
 • Practicarea unei conduceri flexibile si stimulative,bazata pe valori;
 • Crearea climatului prielnic de muncă şi învăţare, în fiecare sală de clasă;
 • Transparenţa actului educaţional;
 • Imbunatatirea condiţiilor privind siguranţa elevilor.;
 • Cooptarea la rezolvarea problemelor școlii a întregului personal;
 • Respectarea  competenţelor întregului personal

Resurse umane. Elevi.

Marinela(355)
Anul şcolar
Număr total elevi
Elevi pe cicluri de învăţământ
Număr băieţi
Număr fete
Învăţământ primar
învăţământ gimnazial
învăţământ preșcolar
2011/2012
622
233
231
158
2012/2013
619
231
230
158
2013/2014
611
226
239
145
2014/2015
600
311
289
222
225
153
Situaţia la învăţătură/ Evaluare Națională în ultimii trei ani
Anul şcolar

Procente de promovabilitate

Evaluare Națională
Primar
Gimnaziu
2011/2012

52,99 %

98,57 %

88,93 %

2012/2013

41,52 %

97,64 %

83,75 %

2013/2014

53,19 %

97,26 %

82,99 %

Nivele de învăţământ:
An  şcolar
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Nr. clase nivel primar
13/13
13 / 13
13 / 13
13 / 13
13 / 13
Nr. clase nivel gimnazial
12 / 12
12 / 12
12/ 12
12 / 12
12 / 12
Număr clase realizate/ număr clase propuse
25 / 25
25 / 25
25 / 25
25 / 25
25 / 25